PROPOZICIE EUROPEAN CARP CUP JUNIOR 2020

 EUROPEAN CARP CUP JUNIOR 2020

 

24. - 27. AUGUST 2020

Štrkovisko Veľký Cetín

Pravidlá súťaže :

Čl. I.

Úvodné ustanovenie

a/ Rybolov bude prebiehať v duchu a tradíciách medzinárodnej súťaže.

b/ Súťaže sa môže zúčastniť každý od 15 - 23 rokov. Do konca pretekov nesmie súťažiaci dovŕšiť 24 rokov (vek bude súťažiaci povinný preukázať pri registrácii dokladom totožnosti)

c/ Organizátorom tejto súťaže je, Majo Zauška, Ľubomír Mokrý a Tony Strnad ktorí majú možnosť rozhodovať o pravidlách súťaže a výhradné právo kedykoľvek už dané pravidlá súťaže meniť. ( organizátor má právo na zmenu pravidiel iba v nevyhnutnom prípade, ako napríklad, keby nejaké družstvo nájde dieru v pravidlách, vďaka čomu bude zvýhodnené voči ostatným súťažiacim... ) 

d/ Všetci súťažiaci a doprovodné osoby na znak súhlasu s pravidlami a podmienkami súťaže podpíšu registračný list pri registrácii súťažného teamu. Úradným jazykom je slovenský jazyk a oficiálnou menou pre vyplácanie štartovného je EURO.

e/ Pravidlá súťaže sú majetkom organizátora a nesmú byť použité, alebo kopírované bez súhlasu.

 

Čl. II.

Registrácia, losovanie a spoločné fotografovanie

a/ Registrácia súťažiacich prebehne v pondelok 24. augusta v čase od 7:00 do 9:00 hod

b/ Súťažné dvojice sa spolu s kapitánom musia zaregistrovať vo vyhradenom čase na registračnom stanovišti.

c/ Po registrácii si kapitán súťažného teamu vylosuje číslo, ktoré rozhodne v akom poradí bude team pozvaný k losovaniu samotného lovného stanovišťa.

d/ Losovanie stanovíšť prebehne po oficiálnom fotografovaní teamov od 9:30 do 10:00.

Losovanie stanovíšť bude prebiehať spôsobom, kde každá súťažná dvojica bude vyzvaná k losovaniu podľa poradia v akom uhradili štartovné. Súťažiaci najskôr vylosuje lístok s číslom, ktoré určí poradie v ďalšom kole, kedy budú pretekári losovať samotné lovné miesto.

e/ Ak sa súťažný team nedostaví na registráciu v stanovenom čase registrácie, lovné miesto si bude losovať ako posledný bez možností losovania poradových čísel, ktoré mali ostatný súťažiaci. Ak sa súťažný team nedostaví pred koncom oficiálneho losovania stanovíšť o ich účasti na súťaži rozhodnú organizátori.

 

Čl. III.

Lovné stanovište

a/ Bivakovanie je povolené len súťažiacim teamom s doprovodnou osobou (asistentom a kapitánom) a organizátorom súťaže. (výnimky je nutné konzultovať vopred s organizátormi)

b/ Presun na stanovištia po oficiálnom vylosovaní stanovíšť  24. augusta od 10:00 hod.

Súťažiaci sa môžu na vylosované stanovištia presunúť až po vyzvaní rozhodcov. Žiadame, aby ste sa riadili ich pokynmi.

c/ Každý team má svoje lovné stanovište označené na brehu identifikačným číslom (tabuľkou), ktoré obsahuje číslo stanovišťa.

d/ Súťažiaci si môžu rozmiestniť svoje prúty a ostatné vybavenie len v priestore svojho stanovišťa. Rozhodcovia majú právo rozhodnúť o zmene umiestnenia prútov súťažiacich.

e/ Hlavným cieľom je ochrana životného prostredia a preto žiadame všetkých súťažiacich udržiavať na stanovištiach čistotu a poriadok.

Berieme túto vec veľmi vážne a jej porušenie bude sankciované. Na konci súťaže sú súťažiaci povinný odniesť svoj odpad do zberni.

 

Čl. IV.

Pravidlá rybolovu

a/ Loví sa štýlom chyť a pusť.

b/ Príprava na lov : 24. augusta od 10:00 do 12:00 hod.

(bude signalizovaná). Počas prípravy môže team vo svojom vyznačenom sektore markrovať a zakrmovať. Zakrmovanie je povolené len z brehu vo vyznačenom sektore.

c/ Oficiálny začiatok lovu : 24. augusta – 12:00 hod, bude signalizovaný zvukovým signálom.

Oficiálny koniec lovu : 27. augusta – 12:00 hod, bude signalizovaný zvukovým signálom.

d/ Ak súťažiaci team prekročí hranice svojho lovného sektoru na brehu pri zdolávaní ryby, tak mu táto ryba nebude započítaná.

Akékoľvek nezrovnalosti v súťažnom sektore konzultujte s prideleným sektorovým rozhodcom pred začiatkom súťaže.

e/ Každý súťažiaci pár loví spolu na 4 prúty s jedno háčikovým nadväzcom. Štyri ďalšie prúty je možné mať v rezerve pre prípad poškodenia, čo však nie je podmienkou. Dĺžka nadväzca môže byť maximálne 50cm.

f/ Ako návnadu a nástrahu je možné používať výhradne boilies. ( povoľujú sa pelety a method mix v rámci kŕmenia )

g/ Po celý čas súťaže je prísne zakázané chytať a vnadiť živými návnadami a nástrahami. Ako nástrahu a návnadu sa zakazuje používať akýkoľvek partikel.

h/ Do súťaže sa počítajú len ulovený kapri s váhou od 9 kg (vrátane), pričom každému teamu sa zaráta do konečného súčtu 5 najťažších rýb. Team, ktorý bude mať najvyšší súčet 5-tich bodovaných rýb vyhráva.

i/ Jediný spôsob lovu je lov na ťažko. Lov na plávanú, feeder technikou a z člna je zakázaný.

j/ Zdolávanie rýb je povolené len z brehu.

k/ Ryba zdolávaná tesne pred ukončením súťaže musí byť z vody vytiahnutá do 20 min po zvukovom signály ukončenia preteku. V opačnom prípade nebude úlovok do súťaže zaregistrovaný.

l/ Pri love sú súťažiaci povinný používať dostatočne veľkú podložku pod kapra, veľký podberák a saky o min. počte 3ks pre prípad, že by sa im podarilo uloviť viac kaprov po sebe a museli tak zasakovať ryby pre následné zváženie rozhodcami. V saku sa môže prechovávať len jeden úlovok.

m/ Každú ulovenú bodovanú rybu po obháčkovaní musí súťažiaci team prechovávať v saku do príchodu oficiálneho rozhodcu. Súťažiaci je sám zodpovedný za okamžité nahlásenie naplnenia tretieho saku rozhodcovi, zodpovednému za príslušný sektor.

n/ Úlovky budú priebežne vážené po nahlásení jednotlivého družstva.

o/ S rybami je potrebné narábať opatrne, aby nedošlo k ich poškodeniu.

 

Čl. V.

Bodovanie a zaznamenávanie úlovku.

a/ Každý úlovok musí byť zaznamenaný za prítomnosti jedného rozhodcu a jedného súťažiaceho z vedľajšieho sektoru.

b/ Súťažiaci sú povinný počas preteku umožniť rozhodcom kedykoľvek odvážiť úlovok prechovávaný v saku.

c/ Úlovok musí byť odvážený výhradne technickým vybavením rozhodcu.

d/ Úlovky budú zapisované do registračného listu úlovkov, ktorý bude zverený oficiálnym rozhodcom. Každý záznam musí obsahovať:

- číslo stanovišťa

- meno súťažiaceho

- dátum a čas váženia ryby

- druh úlovku a presnú váhu v kilogramoch

- fotografiu súťažiaceho s úlovkom, ktorá bude vyhotovená rozhodcom. Fotografia musí obsahovať súťažiaceho, rybu a tabuľu s menovanými údajmi

e/ Po súhlase a podpise registračného listu súťažiaceho, že záznam obsahuje všetky náležité a pravdivé údaje, bude úlovok pustený späť do vody za prítomnosti rozhodcu.

 

Čl. VI.

Kapitán a doprovodná osoba

a/ Každý súťažný team môže mať jednu doprovodnú osobu a kapitána. Výnimku umožňuje len hlavný rozhodca súťaže po oficiálnej žiadosti. Sútažiaci od 15 do 17 rokov musia mat  (kapitána, rodiča alebo asistenta ), ktorý ma viac ako 23 rokov!!!  Sútažiaci od 18 rokov do 23 môžu byt bez kapitána.

 

b/ Kapitán je označený registračnou kartičkou a zabezpečuje len podoberanie a nasledovnú manipuláciu s ulovenou rybou. Nemá povolené zasekávanie a zdolávanie rýb prútom, ani kŕmenie a markrovanie. Kapitán môže pomáhať družstvu s výrobou nadväzcov a prípravou kŕmenia, či nástrah.

c/ Zakrmovanie a kladenie nástrah pomocou zavážacích lodiek je zakázané.

 

Čl. VII.

Záverečné ustanovenia.

a/ V prípade, že stanovište budú chcieť opustiť obaja súťažiaci, musia stiahnuť všetky prúty z vody a vlasce navinúť späť na cievky.

b/ V prípade nutnosti, alebo zlých poveternostných podmienok si organizátor vyhradzuje právo na prerušenie, alebo predčasné ukončenie súťaže. V takom prípade sa počíta poradie v momente ukončenia súťaže.

c/ Súťažiaci súťažia na vlastné nebezpečenstvo.

d/ Organizátor súťaže nezodpovedá za osobný majetok účastníkov súťaže.

e/ Organizátor si vyhradzuje právo v prípade podozrenia porušenia pravidiel súťaže skontrolovať nástrahy súťažiacich, stanovište a príslušenstvo. V prípade porušenia pravidiel súťaže, má organizátor právo diskvalifikovať team porušujúci pravidlá bez náhrady štartovného.

f/ Súťažiaci sa musia prispôsobiť požiadavkám filmového štábu a fotografov, a to po celú dobu súťaže. Organizátor si vyhradzuje právo použiť fotografie a videonahrávky z priebehu súťaže na reklamné a mediálne účely.

g/ Počas preteku je súťažiaci team povinný nahlásiť oficiálnemu rozhodcovi v sektore každý príchod cudzieho motorového vozidla na stanovište.

h/ Zabiť, zraniť, prepravovať alebo privlastniť si akýkoľvek úlovok je prísne zakázané!

i/ Prípadné protesty môžu súťažiaci podať u organizátora po zložení finančného poplatku 20 EUR. Ak bude tento protest opodstatnený, finančný poplatok bude danému družstvu vrátený.

J/ Vstup, alebo odchod návštev, alebo súťažiacich z uzavretého priestoru pretekov bez oboznámenia rozhodcov, môže viesť až k diskvalifikácií.

 

Štartovné na pretek:

TEAM – 150 EUR

Štartovné sa uhrádza:

- bankovým prevodom do 30.6. 2020na číslo účtu:  

IBAN :  SK96 1100 0000 002910921537

BIC (SWIFT) :  TATRSKBX   ( pre zahraničné platby )

 Do poznamky  :  názov teamu!!!

Každý team bude oficiálne zaregistrovaný až po uhradení štartovného !!!

Ak by prislo k odhlaseniu teamu do 30.06.2020 tak platba sa vrati!

Po 30.06.2020  sa platba uz nevracia!

Poradie platieb startovneho urcuje poradie losovania 1 kola!

 

 

.............................................

Registrácia a informácie:

Tony Strnad , 0903 419 954

Ľubomír Mokrý, 0903 258 408

eccjeuropean@gmail.com

 

Majo Zauška, 0905 313 034 

majozauska@gmail.com

Strnad Tony , 0903419954

tonystrnad@gmail.com 

Novinky

PROPOZICIE EUROPEAN CARP CUP JUNIOR 2020

 EUROPEAN CARP CUP JUNIOR 2020   24. - 27. AUGUST 2020 Štrkovisko Veľký Cetín Pravidlá súťaže : Čl. I. Úvodné ustanovenie a/ Rybolov bude prebiehať v duchu a tradíciách medzinárodnej súťaže. b/ Súťaže sa môže zúčastniť každý od 15 - 23 rokov. Do konca pretekov nesmie súťažiaci dovŕšiť 24...

Propozície ECCJ 2019

 EUROPE CARP CUP JUNIOR 2019   19. - 22. AUGUST 2019 Štrkovisko Veľký Cetín Pravidlá súťaže : Čl. I. Úvodné ustanovenie a/ Rybolov bude prebiehať v duchu a tradíciách medzinárodnej súťaže. b/ Súťaže sa môže zúčastniť každý od 15 - 21 rokov. Do konca pretekov nesmie súťažiaci dovŕšiť 22...

Propozície ECCJ 2018

EUROPE CARP CUP JUNIOR 2018   27. - 30. AUGUST 2018 Štrkovisko Veľký Cetín Pravidlá súťaže : Čl. I. Úvodné ustanovenie a/ Rybolov bude prebiehať v duchu a tradíciách medzinárodnej súťaže. b/ Súťaže sa môže zúčastniť každý od 15 - 21 rokov. Do konca pretekov nesmie súťažiaci dovŕšiť 22 rokov...

Propozície ECCJ 2017

EUROPE CARP CUP JUNIOR 2017   24.– 27. AUGUST 2017 Štrkovisko Veľký Cetín   Pravidlá súťaže : Čl. I.  Úvodné ustanovenie a/ Rybolov bude prebiehať v duchu a tradíciách medzinárodnej súťaže. b/ Súťaže sa môže zúčastniť každý od 15 - 21 rokov. Do konca pretekov nesmie súťažiaci dovŕšiť...

termín ECCJ 2017

Aby boli info kompletné, pridávame aj termín konania ECCJ 2017 štrkovisko Veľký Cetín  24. - 27. august

Spustenie registrácie na ECCJ 2017

Od dnešného dňa sa môžete registrovať na ďalší ročník ECCJ 2017 a to buď mailom na info@europecarpcupjunior.eu alebo na našej FB stránke Europe Carp Cup Junior.

ECCJ 2016 video

Uverejňujeme krátke videá, ktoré zachytávajú priebeh EuropeCarpCupJunior 2016. Samozrejme sme nazabudli ani na celkový zostrih, ktorý pripravujeme a dúfam, že ho stihmene uverejniť už na začiatku roku 2017.

Europe Carp Cup Junior 2016

Po úspešnom prvom ročníku juniorských pretekov v love kaprov na štrkovisku Veľký Cetín, sme sa rozhodli , že aj tento rok budeme pokračovať v tomto projekte určenom pre našu mládež. Kvôli lepšiemu počasiu a hlavne letným prázdninám sme posunuli termín konania pretekov na 25-28....