Propozície ECCJ 2019

 EUROPE CARP CUP JUNIOR 2019

 

19. - 22. AUGUST 2019

Štrkovisko Veľký Cetín

Pravidlá súťaže :

Čl. I.

Úvodné ustanovenie

a/ Rybolov bude prebiehať v duchu a tradíciách medzinárodnej súťaže.

b/ Súťaže sa môže zúčastniť každý od 15 - 21 rokov. Do konca pretekov nesmie súťažiaci dovŕšiť 22 rokov (vek bude súťažiaci povinný preukázať pri registrácii dokladom totožnosti)

c/ Organizátorom tejto súťaže je, Majo Zauška a Ľubomír Mokrý, ktorí majú možnosť rozhodovať o pravidlách súťaže a výhradné právo kedykoľvek už dané pravidlá súťaže meniť. ( organizátor má právo na zmenu pravidiel iba v nevyhnutnom prípade, ako napríklad, keby nejaké družstvo nájde dieru v pravidlách, vďaka čomu bude zvýhodnené voči ostatným súťažiacim... ) 

d/ Všetci súťažiaci a doprovodné osoby na znak súhlasu s pravidlami a podmienkami súťaže podpíšu registračný list pri registrácii súťažného teamu. Úradným jazykom je slovenský jazyk a oficiálnou menou pre vyplácanie štartovného je EURO.

e/ Pravidlá súťaže sú majetkom organizátora a nesmú byť použité, alebo kopírované bez súhlasu.

 

Čl. II.

Registrácia, losovanie a spoločné fotografovanie

a/ Registrácia súťažiacich prebehne v pondelok 19. augusta v čase od 7:00 do 9:00 hod

b/ Súťažné dvojice sa spolu s kapitánom musia zaregistrovať vo vyhradenom čase na registračnom stanovišti.

c/ Po registrácii si kapitán súťažného teamu vylosuje číslo, ktoré rozhodne v akom poradí bude team pozvaný k losovaniu samotného lovného stanovišťa.

d/ Losovanie stanovíšť prebehne po oficiálnom fotografovaní teamov od 9:30 do 10:00.

Losovanie stanovíšť bude prebiehať spôsobom, kde každá súťažná dvojica bude vyzvaná k losovaniu podľa poradia v akom uhradili štartovné. Súťažiaci najskôr vylosuje lístok s číslom, ktoré určí poradie v ďalšom kole, kedy budú pretekári losovať samotné lovné miesto.

e/ Ak sa súťažný team nedostaví na registráciu v stanovenom čase registrácie, lovné miesto si bude losovať ako posledný bez možností losovania poradových čísel, ktoré mali ostatný súťažiaci. Ak sa súťažný team nedostaví pred koncom oficiálneho losovania stanovíšť o ich účasti na súťaži rozhodnú organizátori.

 

Čl. III.

Lovné stanovište

a/ Bivakovanie je povolené len súťažiacim teamom s doprovodnou osobou (asistentom a kapitánom) a organizátorom súťaže. (výnimky je nutné konzultovať vopred s organizátormi)

b/ Presun na stanovištia po oficiálnom vylosovaní stanovíšť  19. augusta od 10:00 hod.

Súťažiaci sa môžu na vylosované stanovištia presunúť až po vyzvaní rozhodcov. Žiadame, aby ste sa riadili ich pokynmi.

c/ Každý team má svoje lovné stanovište označené na brehu identifikačným číslom (tabuľkou), ktoré obsahuje číslo stanovišťa.

d/ Súťažiaci si môžu rozmiestniť svoje prúty a ostatné vybavenie len v priestore svojho stanovišťa. Rozhodcovia majú právo rozhodnúť o zmene umiestnenia prútov súťažiacich.

e/ Hlavným cieľom je ochrana životného prostredia a preto žiadame všetkých súťažiacich udržiavať na stanovištiach čistotu a poriadok.

Berieme túto vec veľmi vážne a jej porušenie bude sankciované. Na konci súťaže sú súťažiaci povinný odniesť svoj odpad do zberni.

 

Čl. IV.

Pravidlá rybolovu

a/ Loví sa štýlom chyť a pusť.

b/ Príprava na lov : 19. augusta od 10:00 do 12:00 hod.

(bude signalizovaná). Počas prípravy môže team vo svojom vyznačenom sektore markrovať a zakrmovať. Zakrmovanie je povolené len z brehu vo vyznačenom sektore.

c/ Oficiálny začiatok lovu : 19. augusta – 12:00 hod, bude signalizovaný zvukovým signálom.

Oficiálny koniec lovu : 22. augusta – 12:00 hod, bude signalizovaný zvukovým signálom.

d/ Ak súťažiaci team prekročí hranice svojho lovného sektoru na brehu pri zdolávaní ryby, tak mu táto ryba nebude započítaná.

Akékoľvek nezrovnalosti v súťažnom sektore konzultujte s prideleným sektorovým rozhodcom pred začiatkom súťaže.

e/ Každý súťažiaci pár loví spolu na 4 prúty s jedno háčikovým nadväzcom. Štyri ďalšie prúty je možné mať v rezerve pre prípad poškodenia, čo však nie je podmienkou. Dĺžka nadväzca môže byť maximálne 50cm.

f/ Ako návnadu a nástrahu je možné používať výhradne boilies. ( povoľujú sa pelety a method mix v rámci kŕmenia )

g/ Po celý čas súťaže je prísne zakázané chytať a vnadiť živými návnadami a nástrahami. Ako nástrahu a návnadu sa zakazuje používať akýkoľvek partikel.

h/ Do súťaže sa počítajú len ulovený kapri s váhou od 9 kg (vrátane), pričom každému teamu sa zaráta do konečného súčtu 5 najťažších rýb. Team, ktorý bude mať najvyšší súčet 5-tich bodovaných rýb vyhráva.

i/ Jediný spôsob lovu je lov na ťažko. Lov na plávanú, feeder technikou a z člna je zakázaný.

j/ Zdolávanie rýb je povolené len z brehu.

k/ Ryba zdolávaná tesne pred ukončením súťaže musí byť z vody vytiahnutá do 20 min po zvukovom signály ukončenia preteku. V opačnom prípade nebude úlovok do súťaže zaregistrovaný.

l/ Pri love sú súťažiaci povinný používať dostatočne veľkú podložku pod kapra, veľký podberák a saky o min. počte 3ks pre prípad, že by sa im podarilo uloviť viac kaprov po sebe a museli tak zasakovať ryby pre následné zváženie rozhodcami. V saku sa môže prechovávať len jeden úlovok.

m/ Každú ulovenú bodovanú rybu po obháčkovaní musí súťažiaci team prechovávať v saku do príchodu oficiálneho rozhodcu. Súťažiaci je sám zodpovedný za okamžité nahlásenie naplnenia tretieho saku rozhodcovi, zodpovednému za príslušný sektor.

n/ Úlovky budú priebežne vážené po nahlásení jednotlivého družstva.

o/ S rybami je potrebné narábať opatrne, aby nedošlo k ich poškodeniu.

 

Čl. V.

Bodovanie a zaznamenávanie úlovku.

a/ Každý úlovok musí byť zaznamenaný za prítomnosti jedného rozhodcu a jedného súťažiaceho z vedľajšieho sektoru.

b/ Súťažiaci sú povinný počas preteku umožniť rozhodcom kedykoľvek odvážiť úlovok prechovávaný v saku.

c/ Úlovok musí byť odvážený výhradne technickým vybavením rozhodcu.

d/ Úlovky budú zapisované do registračného listu úlovkov, ktorý bude zverený oficiálnym rozhodcom. Každý záznam musí obsahovať:

- číslo stanovišťa

- meno súťažiaceho

- dátum a čas váženia ryby

- druh úlovku a presnú váhu v kilogramoch

- fotografiu súťažiaceho s úlovkom, ktorá bude vyhotovená rozhodcom. Fotografia musí obsahovať súťažiaceho, rybu a tabuľu s menovanými údajmi

e/ Po súhlase a podpise registračného listu súťažiaceho, že záznam obsahuje všetky náležité a pravdivé údaje, bude úlovok pustený späť do vody za prítomnosti rozhodcu.

 

Čl. VI.

Kapitán a doprovodná osoba

a/ Každý súťažný team môže mať jednu doprovodnú osobu a kapitána. Výnimku umožňuje len hlavný rozhodca súťaže po oficiálnej žiadosti.

b/ Kapitán je označený registračnou kartičkou a zabezpečuje len podoberanie a nasledovnú manipuláciu s ulovenou rybou. Nemá povolené zasekávanie a zdolávanie rýb prútom, ani kŕmenie a markrovanie. Kapitán môže pomáhať družstvu s výrobou nadväzcov a prípravou kŕmenia, či nástrah.

c/ Zakrmovanie a kladenie nástrah pomocou zavážacích lodiek je zakázané.

 

Čl. VII.

Záverečné ustanovenia.

a/ V prípade, že stanovište budú chcieť opustiť obaja súťažiaci, musia stiahnuť všetky prúty z vody a vlasce navinúť späť na cievky.

b/ V prípade nutnosti, alebo zlých poveternostných podmienok si organizátor vyhradzuje právo na prerušenie, alebo predčasné ukončenie súťaže. V takom prípade sa počíta poradie v momente ukončenia súťaže.

c/ Súťažiaci súťažia na vlastné nebezpečenstvo.

d/ Organizátor súťaže nezodpovedá za osobný majetok účastníkov súťaže.

e/ Organizátor si vyhradzuje právo v prípade podozrenia porušenia pravidiel súťaže skontrolovať nástrahy súťažiacich, stanovište a príslušenstvo. V prípade porušenia pravidiel súťaže, má organizátor právo diskvalifikovať team porušujúci pravidlá bez náhrady štartovného.

f/ Súťažiaci sa musia prispôsobiť požiadavkám filmového štábu a fotografov, a to po celú dobu súťaže. Organizátor si vyhradzuje právo použiť fotografie a videonahrávky z priebehu súťaže na reklamné a mediálne účely.

g/ Počas preteku je súťažiaci team povinný nahlásiť oficiálnemu rozhodcovi v sektore každý príchod cudzieho motorového vozidla na stanovište.

h/ Zabiť, zraniť, prepravovať alebo privlastniť si akýkoľvek úlovok je prísne zakázané!

i/ Prípadné protesty môžu súťažiaci podať u organizátora po zložení finančného poplatku 20 EUR. Ak bude tento protest opodstatnený, finančný poplatok bude danému družstvu vrátený.

J/ Vstup, alebo odchod návštev, alebo súťažiacich z uzavretého priestoru pretekov bez oboznámenia rozhodcov, môže viesť až k diskvalifikácií.

 

Štartovné na pretek:

TEAM – 150 EUR

Štartovné sa uhrádza:

- bankovým prevodom do 15. júla 2019   na číslo účtu:  

IBAN :  SK27 7500 0000 0040 0351 8778  ( písať bez medzier )

BIC (SWIFT) :  CEKOSKBX   ( pre zahraničné platby )

 variabilný symbol :  názov teamu

Každý team bude oficiálne zaregistrovaný až po uhradení štartovného !

.............................................

Registrácia a informácie:

Ľubomír Mokrý, 0903 258 408

info@eccj.eu

 

Majo Zauška, 0905 313 034 

majozauska@gmail.com

 

Novinky

PROPOZICIE EUROPEAN CARP CUP JUNIOR 2020

 EUROPEAN CARP CUP JUNIOR 2020   24. - 27. AUGUST 2020 Štrkovisko Veľký Cetín Pravidlá súťaže : Čl. I. Úvodné ustanovenie a/ Rybolov bude prebiehať v duchu a tradíciách medzinárodnej súťaže. b/ Súťaže sa môže zúčastniť každý od 15 - 23 rokov. Do konca pretekov nesmie súťažiaci dovŕšiť 24...

Propozície ECCJ 2019

 EUROPE CARP CUP JUNIOR 2019   19. - 22. AUGUST 2019 Štrkovisko Veľký Cetín Pravidlá súťaže : Čl. I. Úvodné ustanovenie a/ Rybolov bude prebiehať v duchu a tradíciách medzinárodnej súťaže. b/ Súťaže sa môže zúčastniť každý od 15 - 21 rokov. Do konca pretekov nesmie súťažiaci dovŕšiť 22...

Propozície ECCJ 2018

EUROPE CARP CUP JUNIOR 2018   27. - 30. AUGUST 2018 Štrkovisko Veľký Cetín Pravidlá súťaže : Čl. I. Úvodné ustanovenie a/ Rybolov bude prebiehať v duchu a tradíciách medzinárodnej súťaže. b/ Súťaže sa môže zúčastniť každý od 15 - 21 rokov. Do konca pretekov nesmie súťažiaci dovŕšiť 22 rokov...

Propozície ECCJ 2017

EUROPE CARP CUP JUNIOR 2017   24.– 27. AUGUST 2017 Štrkovisko Veľký Cetín   Pravidlá súťaže : Čl. I.  Úvodné ustanovenie a/ Rybolov bude prebiehať v duchu a tradíciách medzinárodnej súťaže. b/ Súťaže sa môže zúčastniť každý od 15 - 21 rokov. Do konca pretekov nesmie súťažiaci dovŕšiť...

termín ECCJ 2017

Aby boli info kompletné, pridávame aj termín konania ECCJ 2017 štrkovisko Veľký Cetín  24. - 27. august

Spustenie registrácie na ECCJ 2017

Od dnešného dňa sa môžete registrovať na ďalší ročník ECCJ 2017 a to buď mailom na info@europecarpcupjunior.eu alebo na našej FB stránke Europe Carp Cup Junior.

ECCJ 2016 video

Uverejňujeme krátke videá, ktoré zachytávajú priebeh EuropeCarpCupJunior 2016. Samozrejme sme nazabudli ani na celkový zostrih, ktorý pripravujeme a dúfam, že ho stihmene uverejniť už na začiatku roku 2017.

Europe Carp Cup Junior 2016

Po úspešnom prvom ročníku juniorských pretekov v love kaprov na štrkovisku Veľký Cetín, sme sa rozhodli , že aj tento rok budeme pokračovať v tomto projekte určenom pre našu mládež. Kvôli lepšiemu počasiu a hlavne letným prázdninám sme posunuli termín konania pretekov na 25-28....